8.5.07

CONVOCATORIA DE BOLSAS PARA A REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS XERENCIAIS EN COOPERATIVAS

INSTITUCIÓNS CONVOCANTES: Unión de Cooperativas de Traballo Asociado Eixo e o Instituto de Desenvolvemento Caixanova. COLABORAN: Instituto de Desenvolvemento Caixanova – Consellería de Traballo – Dirección Xeral de Relacións Laborais – Xunta de Galicia.

FINALIDADE: Adquirir unha visión estratéxica desde a perspectiva directiva-xerencial da cooperativa.

REQUÍRESE:

- Titulados/as en carreiras relacionadas coa xestión empresarial (económicas, empresariais, relacións laborais, xestión e administración públicas, administración e dirección de empresas, dereito, ...), ou estudantes do último curso. Tamén estudantes de último curso ou titulados/as en Ciclos Superiores.

- Persoas menores de 35 anos.

CARACTERÍSTICAS E CONDICIÓNS:

Modalidade: Semipresencial

Duración: 12 meses (inicio 1 de xuño de 2007)

Xornada: 25 horas semanais

Dotación: 500 €/mes brutos

Nº de prazas:

Lugar de traballo:

- Actividades de formación e titorías: Locais de Eixo e/ou Caixanova en Pontevedra ou Vigo.

- Actividades de prácticas: Instalacións das cooperativas participantes - Vigo, Portocubelo – Lira e Meicebde (A Coruña)deste programa.


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Curriculum vitae, copia da certificación académica e solicitude na que constará datos persoais, solicitude de inclusión do proceso selectivo e indicación da zona xeográfica na que se ubican as cooperativas beneficiarias deste programa.

MÉRITOS A VALORAR: Expediente académico, formación e coñecementos en cooeprativismo, experiencias laborais, actitude e aptitude para desenvolver labouras xerenciais, coñecementos de ferramentas e instrumentos de xestión, ...


PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN:

Prazo: Ata as 14:30 horas do 18 de maio de 2007.

Serán dirixidas en sobre pechado á Comisión Mixta de Selección de Bolsas Xerenciais en Cooperativas, presentada na Unión de Cooperativas de Traballo Asociado Eixo na rúa Fernández Villaverde 4 – 1º Oficina 3-4, 36002 Pontevedra. Poderanse recibir candidaturas mediante correo certificado con acuse de recibo ata o prazo marcado.


MÁIS INFORMACIÖN: Teléfono: 986 89 65 26 ou info@eixo.info

Para consultar tódalas convocatorias, visita www.fundacionuvigo.es

No hay comentarios: